Genomförda FORSA caféer

FORSA Småland har haft fyra utåtriktade FORSA Caféer under 2021 (samtliga har varit digitala dels som en anpassning till Covid 19 pandemin och dels som ett sätt att kunna locka fler seminariedeltagare från olika delar av Småland och även andra delar av landet).

FORSA Café den 8/3, Temat var: ”Utsatta bostadsområden – urbanpolitik, områdesbaserade insatser och mobilisering genom kultur”. Deltog gjorde Henrik Örnlind, socionom och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, som presenterade forskning om den svenska urbanpolitiken, problemdiskurser och områdesbaserade insatser. Vidare deltog även Andreas Dahl, dramapedagog/Husregissör vid Regionteatern Blekinge/Kronoberg som var ansvarig för den hyllade teaterföreställningen ”Älskade Araby”, en s.k. medborgarscenföreställning där de boendes röster får komma till tals, deras perspektiv lyfts och bilden av bostadsområdet därmed nyanseras.

FORSA Café den 27/4, Temat var: Kan vi göra mer? För självbestämmande och välbefinnande bland personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Deltog gjorde Lottie Giertz lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet, och Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet, som presenterade sin kommande bok om nedsatt beslutsförmåga – vilket är ett fenomen som kan drabba alla till följd av en skada eller sjukdom samt som är angeläget att belysa under pandemin. De belyste olika dilemman som uppstår i skärningspunkten mellan nedsatt beslutsförmåga, självbestämmande, hälsa och välbefinnande. Linda Erlandsson, med lång erfarenhet av arbete som chef inom äldreomsorgen i Kalmar Kommun, inledde fråge- och reflektionsstunden efter bokpresentationen.

FORSA Café den 28/9, Temat var: Upptäcker vi samma barn? Om samhällets förmåga att identifiera barn som far illa, om kognitiva genvägar och osäkra bedömningssituationer. Torbjörn Kalin, doktorand i välfärd och socialvetenskap vid Högskolan i Jönköping, presenterade fynd från sitt doktorandprojekt om Att upptäcka barn som far illa. I sin presentation resonerade han om de utmaningar som finns i att upptäcka barn som har allvarliga indikatorer på att fara illa. Studierna tar sin utgångspunkt i det longitudinella forskningsprogrammet LoRDYA som följt drygt 1900 individer i två årskohorter i fyra små- och medelstora kommuner i Sverige från deras tidiga tonår till det unga vuxenblivandet genom såväl årliga självskattningar, föräldraskattningar, lärarskattningar under tonåren, samt genom socialtjänstens dokumentation, skolregister och nationella register. Efter presentationen inledde Josefin Axelsson, FoU-ledare vid Kommunal utveckling i Jönköping och med lång erfarenhet av att arbeta inom den sociala barnavården, att inleda fråge- och reflektionsstunden i dialog med Torbjörn.

FORSA Café den 23/11, Temat var: Uppsatssalong: presentation av kandidatuppsatser från socionomstudenter vid Linneuniversitet. Socionomstudenten Denja Eliassi presenterade sin och Hanna Åbergs kandidatuppsats. När sjukdomen inte syns utanpå-hur blir det då? En kvalitativ textanalys av Försäkringskassans beslut i sjukpenningärenden som berör psykisk ohälsa. Syftet med studien är att belysa Försäkringskassans avslagsbeslut för personer med psykisk ohälsa genom kvalitativ textanalys av juridiska dokument. Socionomstudenterna Ebba Janbert Winblad och Jannike Ovesson presenterar sin kandidatuppsats. Att vara både älskad och utsatt. En kvalitativ studie om spänningsförhållandet mellan riktlinjer och praktiker i socialsekreterares arbete med barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med studien är att undersöka riktlinjer, metoder och strategier för socialarbetare som stöder barn och unga som lever med hedersrelaterade problem- för att fördjupa kunskapen om spänningar mellan riktlinjer för socialt arbete och dess praxis. Efter uppsatspresentationerna följde frågor och reflektioner från seminariedeltagarna

Nästa artikel